Enskilt-avlopp

Avloppsanläggningens funktion

En avloppsanlägning ska ta bort de föroreningar som finns i avloppsvattnet. Avloppsvatten från toaletter innehåller bland annat näringsämnen (fosfor och kväve), bakterier och annat organiskt material. Övrigt avloppsvatten BDT (bad, disk och tvätt) innehåller också en stor del organiskt material men mindre mängder näringsämnen och bakterier. Bad-, disk-, och tvättvattnet kan även innehålla kemikalier från hygienartiklar, rengöringsmedel och andra hushållskemikalier. En avloppsanläggning ska vara utformad så att den kan rena vattnet från dessa föroreningar.

Olika tekniker för rening

Det finns olika tekniker att välja bland för att rena avloppsvatten. För att klara dagens krav på rening måste anläggningen oftast bestå av flera reningssteg. Nedan ges exempel på olika typer av avloppsanläggningar.

Infiltrationsanläggning

Infiltrationsnläggningen är en robust teknik för att rena avloppsvatten och det är den reningsteknik som är vanligast bland små avloppsanläggningar i Sverige. Innan vattnet leds till infiltrationsanläggningen ska det ha genomgått slamavskiljning. En förutsättning för att en infiltrationsanläggning ska fungera är att marken är tillräckligt genomsläpplig för att vattnet ska kunna sjunka ner genom jorden. Det slamavskiljda vattnet leds ut i spridningsledningar som ligger i ett snigel- eller makadamlager (spridningslager). Vattnet infiltreras sedan genom markens naturliga jordlager ner till grundvattnet och renas genom biologiska och kemiska processer. I övergången mellan spridningslagret och det naturliga jordlagret bildas en biohud där en stor del av den biologiska nedbrytningen skrer.

Markbädd

Markbädd är en robust, väl beprövad teknik för att rena avloppsvatten. Innan vattnet leds till markbädden ska det ha genomgått slamavskiljning. I en markbädd filtreras och renas avloppsvattnet i en uppbyggt grus- och sandbädd. Den biologiska reningen sker i ett tunt skikt av mikroorganismer (så kallad biohud) som lever ovanpå sandkornen. I markbädden går vattnet ut i spridningsledningar som fördelar avloppsvattnet över sanden i den övre delen av bädden. Vattnet infiltrerar sedan genom ett sandlager och leds ut ur bädden via de dräneringsrör (uppsamlingsledningar) som ligger i botten på bädden. Beroende på förhållandena på fastigheten kan en markbädd behöva läggas upphöjd eller med tät botten. Ofta får också markbädden kompletteras med extra fosforrening för att uppfylla kraven på rening.

 

Minireningsverk

Minireningsverk är en bra lösning när det råder hög skyddsnivå i ett område, där det är trångt om utrymmer eller marken inte är lämplig för infiltration. Minireningsverk kan fungera på lite olika sätt men gemensamt är att man processar avloppsvattnet i olika steg, i en eller flera tankar för att sedan släppa ut det i ett dike, dränering/dagvatten-ledning eller till en stenkista.

Alla avloppsanläggningar behöver kontrolleras regelbundet, men det är extra viktigt för minireningsverk eftersom dessa anläggningar är mer tekniskt avancerade. Därför är det viktigt vid val av minireningsverk att även titta på serviceavtalet. Det är stor skillnad på de olika leverantörerna. Det finns enklare serviceavtal där man själv som fastighetsägare får göra egenkontroller och upprätta serviceprotokoll och fylla på fällningsvätska eller de serviceavtal där man helt överlåter detta till serviceleverantören. Viktigt är också att jämföra priserna mellan olika leverantörer och vad som ingår i avtalet och vilka garantier som medföljer serviceavtalet.

Sluten tank

En sluten tank är en tät behållare utan utlopp som töms med slamtömningsfordon. Till en sluten tank får man enbart leda toalettavfall eftersom tanken annars behöver tommas väldigt ofta. För att undvika att tanken fylls onödigt fort bör de toaletter som man ansluter till tanken vara så kallade vakuumtoaletter eller toalett med inbyggd skärande pump. Denna typ av toaletter har extremt snål vattenförbrukning, cirka 0,5-0,7 liter vatten per spolning. Toalettavfallet transporteras med vakuum eller tryck, och vatten används bara för att skölja toalettskålen.

r

Gå ihop med dina grannar - det kan löna sig

I mer tätbebyggda områden kan fastighetsägare gå ihop och anlägga en gemensam avloppsanläggning. I de flesta fall blir kostnaden för den enskilde fastighetsägaren lägre om man satsar på en gemensam avloppslösning jämfört med om var och en har sin egen. Om fler än fem fastighetsägare går samman kan inventeringskostnaden ofta minskas med 50 procent. På motsvarande sätt sänks driftskostnaden. En gemensam anläggning leder ofta till bättre rening av avloppsvattnet. Ibland är en gemensam anläggning den enda acceptabla lösningen på grund av utrymmesskäl (till exempel när husen ligger tätt och det är nära mellan dricksvattenbrunnar).

Om ni ska anlägga en avloppsanläggning för flera fastigheter bör man bilda en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening. En gemensamhetsanläggning bildas genom en lantmäteriförrättning.

Diplom & intyg